Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG

BVĐK LÊ CHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   /KH-BV

 Lê Chân, ngày 09  tháng 01 năm 2017

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

       I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

-       Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BYT ngày12/7/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng khám bệnh,chữa bệnh tại bệnh viện;

-       Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện ViệtNam.

-       Căn cứ kết quả kiểm tra cuối năm 2016của Sở Y tế thành phố Hải Phòng đối với Bệnh viện đa khoa Lê Chân.

-       Bệnh viện Đa khoa Lê Chân xây dựng  Kế hoạch “Nâng cao chất lượng bệnh viện” năm2017 như sau:

II. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA BỆNH VIỆN:

- Bệnhviện đa khoa Lê Chân là bệnh viện hạng III, tổng số giường bệnh theo kế hoạchlà: 90. Số giường thực kê là: 100.

- Bệnh viện có 04 cơ sởđiều trị, trong đó có 02 cơ sở có giường nội trú.

- Tổng sốnhân lực: 119.

    Trong đó : 94 biên chế + 25 hợp đồng

    - Bác sỹ : 26. Gồm: 02 CK II, 03 Thạc sỹ,14 CK I, 07 BS.

   - Y sĩ điều trị : 7

   - Dược sỹ 8: DS chuyên khoa I : 01. Dược sỹ đại học: 03.   DSTH :04

   - Điều dưỡng : 49 ( 10 Đại học và Cao đẳng).

   - Nữ hộ sinh: 08 ( 03 Đại học và Cao đẳng ).

   - Cán bộ khác: 21.

 III. MỤC TIÊU:

         1.Mục tiêu chung:

-       Chất lượng là yếu tố quan trọng tronghoạt động của bệnh viện.

-       Cải tiến chất lượng là nhiệm vụ trọngtâm, xuyên suốt của bệnh viện phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổnđịnh.

      2.Mục tiêu cụ thể:

-       Lấy phục vụ người bệnh làm trọng tâm.

-       Tất cả cán bộ, công chức, viên chức trongbệnh viện đều có trách nhiệm tham gia vào hoạt động quản lý chất lượng.

-       Tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quản lýchất lượng bệnh viện, từng bước nâng cao chất lượng bệnh viện.

           IV.TỔ CHỨC HỆ THỐNGQUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN:

  1. Tổ chức hệ thống quảnlý chất lượng bệnh viện:

1.1Củng cố Hội đồngQLCLBV:

-       Giám đốc bệnh viện là Chủ tịchHội  đồng;

-       Phó Giám đốc là Phó Chủ tịch Hộiđồng;

-       Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp là Thưký Thường trực.

-       Điều dưỡng Trưởng bệnh viện, Trưởngcác khoa, phòng là thành viên Hội đồng.

      1.2 Củng cố Tổ QLCLBV:

-       Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp là Tổtrưởng.

-       Phó phòng KHTH là Tổ phó.

-       Các cán bộ  chuyên trách là thành viên.

       1.3 Củng cố mạng lưới QLCLBV tại cáckhoa phòng: Điều dưỡng trưởng, NHS trưởng, KTV trưởng, Phó khoa/phòng là lựclượng mạng lưới chất lượng BV.

      2. Xây dựng kế hoạch, chương trình bảođảm và cải tiến chất lượng 2017:

-       Bệnh viện xây dựng, ban hành, phổbiến mục tiêu chất lượng để nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng được biết.Mục tiêu chất lượng phù hợp với chính sách, pháp luật liên quan đến chất lượngvà nguồn nhân lực của bệnh viện;

-       Dựa vào kết quả kiểm tra cuối năm 2016về Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạchcủng cố vững chắc những tiêu chí đạt được trong năm 2016 và xây dựng kế hoạchcho những tiêu chí thực hiện trong năm 2017.

 3. Phân công trách nhiệm:

3.1.Trách nhiệm của Ban giám đốc bệnh viện:

-       Chỉ đạo, phổ biến, quán triệt nộidung Thông tư 19/2013/TT-BYT và Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 củaBộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam tới toànthể cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện;

-       Thiết lập hệ thống tổ chức quản lýchất lượng bệnh viện theo hướng dẫn của các Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 15của Thông tư trên.

-       Triển khai áp dụng các bộ tiêu chí,tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành.

-       Bố trí kinh phí cho hoạt động quản lýchất lượng bao bồm:

+       Triển khai các hoạt động áp dụng bộtiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

+       Duy trì và cải tiến chất lượng.

+       Tổ chức và cử cán bộ đào tạo, tậphuấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

+       Khen thưởng cho tập thể, cá nhân xuấtsắc trong hoạt động quản lý chất lượng.

+       Hợp đồng tư vấn, đánh giá, chứng nhậnchất lượng.

+       Các hoạt động nâng cao chất lượngbệnh viện và an toàn người bệnh theo nhu cầu của Bệnh viện.

-       Bảo đảm nguồn nhân lực và đào tạo vềquản lý chất lượng, bao gồm:

+       Đầu tư nguồn nhân lực cho quản lýchất lượng, thành lập Tổ Quản lý chất lượng; phân công nhân viên chuyên trách,kiêm nhiệm về quản lý chất lượng;

+       Tổ chức, cử nhân viên y tế tham giacác lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

-       Bảo đảm điều kiện về trang thiết bị,phương tiện

+       Trang bị phương tiện phân tích, xửlý, lưu trữ dữ liệu quản lý chất lượng;

+       Xây dựng các công cụ và văn bản hướngdẫn về quản lý chất lượng.

-       Chỉ đạo nghiên cứu khoa học, kiểmtra, giám sát thực hiện công tác quản lý chất lượng;

-       Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn,bồi dưỡng về quản lý chất lượng.

 3.2.Trách nhiệm của Chủ tịch Công đoàn bệnhviện:

-       Tham gia phụ trách các tiêu chí về Cơquan đạt chuẩn cơ quan văn hóa và lĩnh vực văn hóa, thể thao.

 3.3. Trách nhiệm của các Trưởng Phòng chứcnăng bệnh viện:

-       Xây dựng mục tiêu chất lượng, lồngghép các hoạt động quản lý chất lượng vào kế hoạch của Phòng và lĩnh vực đượcphân công phụ trách;

-       Triển khai, phối hợp với cácKhoa/Phòng khác áp dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tếban hành hoặc thừa nhận tại Phòng và lĩnh vực được phân công phụ trách;

-       Phối hợp với Tổ Quản lý chất lượngxây dựng kế hoạch và và triển khai các hoạt động bảo đảm và cải tiến chất lượngbệnh viện;

-       Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn,bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

-       Tham gia đánh giá chất lượng bệnhviện.

3.4. Trách nhiệm của cácTrưởng Khoa

-       Xác định các vấn đề chất lượng cần ưutiên của Khoa để chủ động cải tiến hoặc đề xuất với Hội đồng Quản lý chất lượngbệnh viện;

-       Triển khai và phối hợp với cácKhoa/Phòng khác áp dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tếban hành hoặc thừa nhận tại Khoa và lĩnh vực được phân công phụ trách;

-       Phân công nhân viên triển khai cáchoạt động bảo đảm, cải tiến chất lượng và đánh giá kết quả thực hiện;

-       Báo cáo kết quả hoạt động bảo đảm vàcải tiến chất lượng cho Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện;

-       Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn,bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

-       Tham gia đánh giá chất lượng bệnhviện.

 3.5. Trách nhiệm của nhân viên y tế trong bệnhviện

-       Tham gia các chương trình, kế hoạch,hoạt động cải tiến chất lượng tùy theo chức trách, nhiệm vụ của mình;

-       Tham gia các lớp tập huấn khi có yêucầu của lãnh đạo bệnh viện.

    V. KẾT QUẢ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NĂM 2016.

    

1.    Kết quả tự kiểm tra CLBV:

2.    

-       Tổng số các tiêu chí được áp dụngđánh giá: 83/83, chiếm 100%

-       Tổng số điểm: 260đ; điểm trung bình:3,12đ

-      

    Mức 1

      Mức 2

    Mức 3

   Mức 4

   Mức 5

83 tiêu chí

1

14

42

25

1

       %

1,2%

16,88%

50,6%

30,12%

1,2%

       ( Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

2. Kết quả đánh giá CLBV của Sở Y tế:

-       Tổng số tiêu chí thực hiện: 83/83tiêu chí, đạt 100%.

-        Tổng số điểm đạt được 228 điểm,  điểm trung bình các tiêu chí: 2,76đ

Kết quả chung chia theo mức

    Mức 1

      Mức 2

    Mức 3

  

Mức 4

  

Mức 5

Tổng số tiêu chí

Số lượng  tiêu chí đạt

4

23

47

8

1

83

       % tiêu chí đạt

4,82%

27,71%

56,63%

9,64%

1,2%

83

( Tiêu chí C3 và C5 có hệ số 2)

5.1    Ưu điểm:

-       Môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp,cơ sở vật chất tương đối khang trang, bổ sung thêm giường thực kê tại các khoaphòng, không có hiện tượng nằm ghép.

-       Bệnh viện đã áp dụng việc cải tiếnquy trình khám bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

-       Đảm bảo các điều kiện cấp cứu kịpthời.

-       Công tác cung ứng thuốc đầy đủ và kịpthời, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đạt hiệu quả cao trong điều trị.

-       Ứng dụng công nghệ thông tin trongquản lý và hoạt động chuyên môn góp phần giảm sai sót, giảm nhầm lẫn, nâng caochất lượng đồng thời giảm nhân lực trực tiếp tham gia quy trình khám bệnh.

-       Bệnh viện đã xây dựng trang Web: cócác thông tin về bệnh viện, cập nhật các kiến thức chuyên môn, CSSK cộng đồngvà thông tin về dịch bệnh.

5.2    Vấn đề tồn tại:

-      Mặc dù bệnh viện đã được đầu tư sửa chữa nâng cấp ,tuy nhiên cơ sở đã xây dựng  từ lâu nêncó nhiều hạng mục xuống cấp, khuôn viên chật hẹp và không phù hợp với tình hìnhthực tế hiện nay; mặc dù Ban Giám đốc rất quan tâm đến việc tu bổ sữa chữa  nhưng vẫn chưa đáp ứng đúng mức với nhu cầuphục vụ hiện tại cho người bệnh, đặc biệt là khu điều trị bệnh nhân nộitrú: chật chội, phòng ốc xuống cấp, thiếu nhà vệ sinh nhà tắm cho bệnhnhân,......

-      Với tình hình nhân lực khó khăn thiếu thốn, do đócác cán bộ còn phải kiêm nhiệm nhiều việc. Hiện bệnh viện chưa có cán bộ chuyêntrách về quản lý chất lượng bệnh viện.

-      Do thiếu bác sỹ nên việc cử đi đào tạo để triển khaicác dịch vụ kỹ thuật mới của cơ sở trong thời gian gần đây còn hạn chế và gặpnhiều khó khăn.

-       Bệnh viện hiện chưa triển khai đượckhoa dinh dưỡng do cơ sở chật hẹp, đồng thời không đủ nhân lực, mà phải triểnkhai nồng ghép.

    VI. CÁC NỘI DUNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

6.1.         Tập trung thực hiện:

-       Các vấn đề cần ưu tiên giải quyếtngay:

+       Sẽ Xây dựng quy trình và giám sátviệc thực hiện môi trường thân thiện trong bệnh viện;

+       Nâng cao công tác hướng đến ngườibệnh: Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm XN, CĐHA, thămdò chức năng theo trình tự thuận tiện nhanh chóng giảm thời gian chờ đợi. Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh,sạch, đẹp.

+       Thực hiện công tác ngoại kiểm, nângcao chất lượng xét nghiệm.

+       Xây dựng thêm các slogan của bệnhviện và mỗi khoa phòng.

+       Công tác dinh dưỡng và tiết chế:Triển khai từng giai đoạn dần tiến tới đảm bảo các điều kiện qui định tại TT08/2011/TT-BYT. Xây dựng căng tin, nhà ăn trong khuôn viên bệnh viện, tạo điềukiện cung cấp cho người bệnh chế độ ăn phù hợp với mô hình bệnh tật của từngbệnh nhân. Tư vấn chế độ dinh dưỡng theo bệnh tật.

+        Thiết lập hệ thống tổ chức  chăm sóc sản khoa, sơ sinh và hệ thống chămsóc nhi khoa phù hợp với điều kiện cơ sở hiện có.

-       Các vấn đề khác ưu tiên giải quyếttrong 1 năm, 2 năm tới:

+       Cần điều chỉnh chính sách riêng thuhút CBVC về công tác tại bệnh viện: đặc biệt đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môntay nghề cao, chú trọng thu hút đội ngũ bác sỹ.

+       Triển khai thêm một số kỹ thuật mớiphù hợp với bệnh viện và mô hình bệnh tật tại tuyến 3. Xây dựng kế hoạch thànhlập và phát triển khoa Phục hồi chức năng sau khi nhóm Bác sỹ- KTV được cử điđào tạo đã hoàn thành khóa học.

+       Nâng cao trình độ chuyên môn cũng nhưchất lượng điều trị hướng đến sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnhnhân, tạo niềm tin cho nhân dân trong khu vực.

+       Cần có chương trình rèn luyện thểthao, văn nghệ . Tạo dựng môi trường làm việc tích cực, nâng cao đời sống chocán bộ nhân viên.

+       Nâng sinh hóa lên mức 3;

+       Nâng cấp phòng cấp cứu tại 2 cơ sở:bổ sung một số trang thiết bị cần thiết và cử cán bộ đi đào tạo nâng cao để xửtrí kịp thời những bệnh nhân cấp cứu.

+       Nghiên cứu triển khai thực hiện từngbước các tiêu chí đã được đề ra trong kế hoạch từ 3 đến 5 năm.

6.2.         Mức tiêu chí phấn đấu năm 2017:

-      Tổng số tiêu chíthực hiện năm 2017 là: 83/83 tiêu chí.

-      Căn cứ vào kếtquả kiểm tra đánh giá cuối năm 2016 của Sở Y tế (Tổng số điểm đạt được 228điểm,  điểm trung bình các tiêu chí:2,76đ).  Cần có kế hoạch duy trì các tiêuchí đã đạt ở mức 3 và mức 4; cải tiến nâng cao một số tiêu chí ở mức 1 và mức 2,đặc biệt chú trọng vào mức 1.

-      Cần nâng mức ở:20  tiêu chí so với năm 2016.

   Cụ thể cáctiêu chí tập trung phấn đấu như sau:

              + Mức 1 lên mức 2:  02  tiêu chí

+    Mức 1 lên mức 3:  02 tiêu chí

+    Mức 2 lên mức 3:  15 tiêu chí

+     Mức 3 lên mức 4:  01 tiêu chí

-      Phấn đấu đạt:

    + Mức 1:    00 tiêu chí

+     Mức 2:    10 tiêuchí

+     Mức 3:   63 tiêu chí

+     Mức 4:   09 tiêu chí

+     Mức 5:   01  tiêu chí

-      Tổng số điểm đạtđược:  250đ  , điểm trung bình các tiêu chí: 3,00đ

6.3.         Phân công thực hiện:

-      Các khoa, phòng,bộ phận có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch nâng chất lượng bệnh viện,phân công các thành viên:

STT

PHẦN, MỤC, MÃ, TÊN VÀ SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ

ĐIỂM

NƠI THỰC HIỆN

GIÁM SÁT

2016 (Đạt)

2017 (Kế hoạch)

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)

A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)

1

A1.1

Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể

3

3

TCHC

BGĐ

2

A1.2

Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật

3

3

TCHC-KHTH

BGĐ

3A1.3

Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh

2

3

Các khoa lâm sàng,CLS

KHTH

4A1.4

Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời

2

3

Khoa nội-PKĐK

KHTH

5A1.5

Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên

3

3

Các khoa LS- TCKT

KHTH

6


A1.6

Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện

2

3

XN-CĐHA

KHTH

A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)

7


A2.1

Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường

1

3

Khoa LS

KHTH

8


A2.2

Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện

4

4

Khoa LS

TCHC

9

A2.3

Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt

4

4

TCHC

TCHC

10


A2.4

Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý

3

3

Khoa LS

TCHC

11

A2.5

Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện

3

3

TCHC

BGĐ

A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)

12

A3.1

Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quang xanh, sạch, đẹp

3

3

TCHC

BGĐ

13


A3.2

Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp

2

3

Khoa LS

KHTH

A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)

14


A4.1

Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị

3

3

Khoa LS

KHTH

15

A4.2

Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân

2

3

Khoa LS

KHTH

16A4.3

Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác

3

3

TCKT

17


A4.4

Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế

3

3

TCKT

BGĐ

18A4.5

Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời

3

4

TCHC

BGĐ

19A4.6

Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp

2

3

TCHC-P. ĐD

BGĐ

PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN

B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)

20

B1.1

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực BV

3

3

TCHC

BGĐ

21
B1.2

Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện

2

3

TCHC

BGĐ

22


B1.3

Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện

3

3

TCHC

BGĐ

B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)

23

B2.1

Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp

3

3

KHTH

BGĐ

24


B2.2

Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức

4

4

TCHC-P.ĐD

BGĐ

25

B2.3

Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực

4

4

TCHC

BGĐ

B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc

26

B3.1

Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế

3

3

TCHC+

TCKT

BGĐ

27


B3.2

Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế

3

3

TCHC +

KHTH

BGĐ

28


B3.3

Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện

3

3

TCHC- Công đoàn

BGĐ

29


B3.4

Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế

3

3

TCHC

BGĐ

B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)

30

B4.1

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai

3

3

TCHC +

KHTH

BGĐ

31


B4.2

Triển khai văn bản của các cấp quản lý

3

3

TCHC+

KHTH

BGĐ

32

B4.3

Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện

3

3

TCHC-KHTH

BGĐ

33

B4.4

Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận

5

5

TCHC

BGĐ

PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (38)

C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)

34

C1.1

Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện

1

3

TCHC

BGĐ

35

C1.2

Bảo đảm an toàn điện, phòng chống cháy nổ

3

3

TCHC

BGĐ

C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)

36

C2.1

Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học

3

3

Khoa LS

KHTH

37


C2.2

Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học

4

4

KHTH

BGĐ

C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2)

38


C3.1

Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế

3

3

TCHC-KHTH

BGĐ

39

C3.2

Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn 

3

3

TCHC-KHTH

BGĐ

C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn(6)

40

C4.1

Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn

2

2

Tổ KSNK

HĐ KSNK

41


C4.2

Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong BV

3

3

Tổ KSNK

KSNK

42

C4.3

Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay

3

3

Tổ

KSNK

KSNK

43
C4.4

Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

3

3

TổKSNK

HĐ KSNK

44
C4.5

Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

3

3

TổKSNK

HĐ KSNK

45


C4.6

Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

1

2

TổKSNK

HĐ KSNK

C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (6)

46

C5.2

Thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên môn theo danh mục và phân tuyến

2

2

KhoaLS-KHTH

KHTH

47

C5.3

Nghiên cứu và triển khai các kỹ thuật tuyến trên, kỹ thuật mới, hiện đại

3

3

Khoa LS

KHTH

48

C5.4

Xây dựng quy trình kỹ thuật và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng kỹ thuật

3

3

Khoa LS

KHTH

49

C5.5

Xây dựng các hướng dẫn chuyên môn và phác đồ điều trị

3

3

Khoa LS

KHTH

50

C5.6

Áp dụng các phác đồ điều trị đã ban hành và giám sát việc tuân thủ của nhân viên y tế

3

3

Khoa LS

KHTH

C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (5)

51

C6.1

Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả

3

3

ĐDT

P.ĐD

52

C6.2

Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị

3

3

Các khoa LS

P.ĐD

53


C6.3

Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện

2

2

Các khoa LS

P.ĐD

C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)

54

C7.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

1

2

P.ĐD

BGĐ

55

C7.2

Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

2

3

P.ĐD

BGĐ

56

C7.3

Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện

2

3

P.ĐD

BGĐ

57


C7.4

Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý

2

3

P.ĐD

BGĐ

58C7.5

Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện

2

2

P.ĐD

BGĐ

C8. Chất lượng xét nghiệm (2)

59

C8.1

Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh

3

3

XN-CĐHA

BGĐ

60


C8.2

Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm

3

3

XN-CĐHA

BGĐ

C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)

61

C9.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược

3

3

K. Dược

BGĐ

62

C9.2

Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược

4

4

K. Dược

BGĐ

63C9.3

Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng

3

3

K. Dược

BGĐ

64

C9.4

Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

3

3

K. Dược

BGĐ

65

C9.5

Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo ADR kịp thời, đầy đủ và có chất lượng

3

3

K. Dược

BGĐ

66
C9.6

Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả

3

3

K. Dược

BGĐ

C10. Nghiên cứu khoa học (2 )

67

C10.1

Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học

3

3

KHTH

BGĐ

68

C10.2

Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

3

3

KHTH

BGĐ

PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (9)

D1. Thiết lập hệ thống và xây dựng, triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng (3)

69

D1.1

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện

2

3

KHTH

BGĐ

70

D1.2

Xây dựng và triển khai kế hoạch chất lượng BV

2

3

KHTH

BGĐ

71

D1.3

Xây dựng uy tín và văn hóa chất lượng bệnh viện

3

3

KHTH

BGĐ

D2. Phòng ngừa các sai sót, sự cố và cách khắc phục(2)

72

D2.1

Xây dựng hệ thống báo cáo, tổng hợp, phân tích sai sót và khắc phục

2

2

Khoa LS

KHTH

73

D2.2

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sai sót, sự cố

3

3

Khoa LS

KHTH

74

D2.3

Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ

2

3

Khoa LS

KHTH

75

D2.4

Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã

3

3

TCHC-Khoa LS

KHTH

76

D2.5

Phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh

2

3

Khoa LS

KHTH

D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (4)

77

D3.1

Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện

2

3

KHTH

BGĐ

78

D3.2

Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện

2

2

KHTH

BGĐ

79D3.3

Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện

3

3

KHTH

BGĐ

PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho BV đa khoa có khoa sản, Nhi và BV chuyên khoa sản, nhi) (4)

80

E1.1

BV thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh

2

2

Khoa Sản

BGĐ

81

E1.2

BV thực hiện tốt hoạt động truyền thông SKSS trước sinh, trong khi sinh và sau sinh.

4

4

Khoa Sản

- Khoa Nội

BGĐ

82

E1.3

BV tuyên truyền tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của BYT và UNICEF.

4

4

Khoa Sản

BGĐ

E2. Tiêu chí nhi khoa ( áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản , nhi)

83

E2.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa

2

2

Khoa Sản- Khoa Nội

BGĐ

VII. CÁC NỘIDUNG CẢI TIẾN DỰ KIẾN TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỪ 3 NĂM ĐẾN 5 NĂM TỚI:

1.    Các tiêuchí sẽ triển khai thực hiện trong 3 đến 5 năm tới:

 -  Tích cực triển khai công tác cải tiến chấtlượng bệnh viện từ việc bổ sung trang thiết bị, nâng cấp cơ sở vật chất, cùngvới việc đào tạo đội ngũ y bác sỹ nâng cao trình độ chuyên môn tiến tới nângcao sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với bệnh viện.

- Có kế hoạch thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tácdinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện dự kiến trong 03 năm tới nâng mưc 1 lên mức3 ở tiêu chí C7.1

 -  Tiến tới nâng các tiêu chí còn ở mức 2 lênmức 3 trong thời gian 3 năm, gồm các tiêu chí: C4.1; C2.5; C6.3; C7.5; D2.1;D3.2; E1.1 và E2.1 .

 -  Trong thời gian 3- 5 năm, dự kiến nâng tiêuchí mức 2 lên mức 3 là tiêu chí: C7.5 (Ngườibệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằmviện)

2.    Kinh phíhoạt động:

 -  Cải tiến chất lượng bệnh viện được Ban giámđốc và toàn thể nhân viên Bệnh viện coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt củaBệnh viện đa khoa Lê Chân;

 -  Do vậy Ban giám đốc, Phòng TCKT có tráchnhiệm cân đối nguồn kinh phí từ KCB BHYT và thu viện phí trực tiếp để cân đốicấp kinh phí cho các hoạt động cải tiến CLBV đạt hiệu quả tốt nhất./.

 

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQLCLBV (để biết);

- Các khoa, phòng;

- Lưu VT, KHTH.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QLCLBV

Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !