Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Quyết định Ban hành quy trình khám chữa bệnh

   SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÊ CHÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số :           /QĐ-BVLC

                 Lê Chân, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hànhquy trình khám chữa bệnh, nhập viện, chuyển viện

thuộc Bệnh viện Đakhoa quận Lê Chân


GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN LÊ CHÂN

Căncứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 15/06/2007 của UBND thành phố Hải phòng vềviệc thành lập Bệnh viện Đa khoa Lê Chân.

          Thựchiện chỉ thị số 05/CT-BYTngày 10/9/2012 của Bộ Y tế Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng caochất lượng khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 củaBộ Y tế ban hành hướng dẫn quy trình khám chữa bệnh tại khoa Khám bệnh của Bệnhviện;

Theo đề nghị Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trìnhkhám bệnh, nhập viện, chuyển viện tại khoa Khám bệnh” thuộc Bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân.

Điều2.Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành.

          Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hànhchính, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng khoa Khám bệnh, Trưởng khoa Xétnghiệm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Trưởng khoa Dược, Trưởng các khoa phòngcó liên quan và các viên chức thuộc Bệnhviện Đa khoa quận Lê Chân, người bệnh tham gia và quy trình khám bệnh tại khoaKhám bệnh Bệnh viện Đa khoa Lê Chân chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

Nơinhận:                                                                             

- Như Điều 3;

-BGĐ;

-Lưu: VT, KH.                  

Thông tin mới nhất
Đăng nhập